ปรัชญา (Philosophy)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเรียนรู้บนออนไลน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น