สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

 

โทร : 0-4461-1221 ต่อ 7901

อีเมล์ : aritbru@bru.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานผู้อำนวยการ

 

อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) ชั้น 1 ห้อง 17104

 

ผู้อำนวยการ

โทร : 0-4461-1221 ต่อ 7900

อีเมล์ : aritbru@bru.ac.th

 

หัวหน้าสำนักงาน

โทร : 0-4461-1221 ต่อ 7901

อีเมล์ : aritbru@bru.ac.th

ศูนย์วิทยบริการ

 

อาคารบรรณราชนครินทร์

 

รองผู้อำนวยการ : 7920
สำนักงาน : 7921
งานบริการยืมคืน : 7922
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเอตร์เพื่อการสืบค้น : 7923
งานจดหมายเหตุ : 7924
งานโสต : 7925

 

เว็บไซต์ : lib.bru.ac.th

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

 

อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) ชั้น 1 ห้อง 17106

โทร : 0-4461-1221 ต่อ 7903

เว็บไซต์ : etc.bru.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 

อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) ชั้น 1

ห้อง IT MALL : 7902
ห้องซ่อมบำรุง : 7904

 

อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) ชั้น 4

ห้องผู้ดูแลระบบ : 7907, 7909

 

เว็บไซต์ : comnet.bru.ac.th