สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดิมชื่อ หอสมุดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เมื่อ พ.ศ. 2514 โดยหอสมุดครั้งแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 1) มีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด

 

ปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารหอสมุดที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น เป็นอาคารเฉพาะหอสมุด ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

 

ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์”

 

ปี พ.ศ.2538 หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ได้ปรับฐานะการบริหารเป็น “สำนักวิทยบริการ”

 

ปี.พ.ศ. 2540-2541 ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 35,520,000 บาท สร้างอาคารสำนักวิทยบริการหลังใหม่ ลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,629 ตารางเมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2540 ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2542 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดสถาบันราชภัฏทั้ง 35 แห่ง ว่า “อาคารบรรณราชนครินทร์” จึงเป็นชื่อของอาคารหลังนี้มาจนกระทั่งปัจจุบัน

 

อ่านต่อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเรียนรู้บนออนไลน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

มุ่งจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสิ่งสนับสนุนมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ

กลุ่มงาน

4 กลุ่ม

บุคลากร

35 คน

ปีที่ก่อตั้ง

พ.ศ.2514

โทรศัพท์

0-4461-1221 ต่อ 7901