ปรัชญา (Philosophy)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและ ICT เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
  2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
  3. ยกระดับการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและจัดสอบด้าน ICT ที่ได้มาตรฐาน
  4. พัฒนา platform ด้าน Knowledge Sharing เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่น
  5. สร้างระบบและกลไกด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนาเนื้อหาเพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
  6. พัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เป็นสากล โดยใช้มาตรฐาน ISO 9001 จะทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  1. Advancing Technology การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาตอบสนองทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. Reform Servicing ปฏิรูปการให้บริการ
  3. Intelligent Learning เรียนรู้อย่างชาญฉลาด
  4. Sharing Together เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน