เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดให้บริการบนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

ฐานข้อมูล OPAC

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog – OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการสืบค้นด้วยบัตรรายการ

เข้าใช้งานระบบ

ฐานข้อมูล ThaiLis

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : Thailinet) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : Pulinet) และสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อประโยชน์ในการขยายเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ และห้องสมุดประเภทอื่นๆ ในอนาคต ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของห้องสมุดอุดมศึกษาและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้งานห้องสมุด พัฒนาให้เป็นระบบ อัตโนมัติ (Automated Library System) สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดบริการสารสนเทศมีความครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าใช้งานระบบ

ฐานข้อมูล 2ebook

2eBook.com เราเป็นผู้นำในการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 2eBook.com ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2004 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นสื่อกลางในการกระจายความรู้ในด้านต่างๆไปยังกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ซึ่งนำประโยชน์มายังผู้เกี่ยวข้องมากมายเช่น ห้องสมุด ผู้อ่านหนังสือ นักเขียน และสำนักพิมพ์
2eBook.com ได้รับความไว้วางใจจากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมายของเมืองไทยให้เป็นผู้จำหน่ายหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2eBook.com ตั้งปณิธานขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาของคนไทย ให้มีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งๆขึ้นไป
เข้าใช้งานระบบ

ฐานข้อมูล TDC

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์(Digital Collection) เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แห่ง (คลิกเพื่อดูรายชื่อสมาชิก)เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 58,392 รายการ

เข้าใช้งานระบบ

ฐานข้อมูล ProQuest Education Journals

ProQuest® Education Journals ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ชั้นนำด้านการศึกษาถึงประมาณ 80 รายการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาเต็มกว่า 615 เรื่อง ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับหัวข้อทางการศึกษาหลายร้อยเรื่องโดยจะนำเสนอเนื้อหาที่ครบถ้วนและรูปที่นำมาจากวารสารต่างๆ บทความต่างๆ ที่มีรูปประกอบ มีการนำเสนอแผนภูมิ ตาราง แผนฟัง และภาพกราฟิกอื่นๆ ที่มักนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าด้านการอ่านให้บทความต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ProQuest Education Journals ไม่ได้ครอบคลุมแต่เฉพาะงานเขียนในเรื่องการศึกษาระดับประถม มัธยม และการศึกษาในระดับสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังนำเสนอเรื่องการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนที่บ้าน การศึกษาผู้ใหญ่ และเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกหลายร้อยเรื่อง

เข้าใช้งานระบบ

สถิติการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ 2564

รายงานสถิติการยืมหนังสือของนักศึกษา แยกประเภทสมาชิก

เข้าใช้งานระบบ