สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ใช้งานระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความประสงค์จะรวบรวมผลงานและผลผลิตจากงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรนํามาจัดการและพัฒนาให้ระบบที่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะยาวให้เป็นระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU เพื่อเผยแพร่ทั้งบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และบุคคลทั่วไป