บริการห้องสมุด

ชั้น 1

 • บริการยืม – คืน : สมัคร / ต่ออายุสมาชิกและรับรองการปลดหนี้
 • บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าและวิจัยและบริการสารสนเทศออนไลน์
 • บริการอินเตอร์เน็ต
 • บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ นิตยสาร / วารสาร /หนังสือพิมพ์
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ชั้น 2

 • บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 – 700 ปีพิมพ์ 2540 – ปัจจุบัน
 • หนังสือเยาวชน นวนิยายและเรื่องสั้น
 • บริการถ่ายเอกสาร ( หน้าลิฟท์ )

ชั้น 3

 • บริการหนังสือทั่วไป ปีพิมพ์ 2540 – ปัจจุบัน
 • หมวด 800 – 900
 • บริการหนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 000 – 900
 • บริการอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลและกฤตภาคออนไลน์
 • บริการฐานข้อมูลซีดีรอม มัลติมิเดีย E- book

ชั้น 4

 • บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 – 900 ปีพิมพ์ 2530 – 2539
 • บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • บริการวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย
 • บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

ชั้น 5

 • ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • ห้องสมุดกฎหมาย

ชั้น 6

 • บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ