ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปี 2564 

(1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564