ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปี 2563
(1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563)

 

ดาวน์โหลด สวท.-16-การศึกษาความพึงพอใจ

 

ดาวน์โหลด การศึกษาความพึงพอใจศูนย์คอมพิวเตอร์

 

ดาวน์โหลด การศึกษาความพึงพอใจศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

 

ดาวน์โหลด ผลการสำรวจความพึงพอใจของศูนยฺ์วิทยบริการ