1. ผู้ขอใช้บริการทำการติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้
  1.1 บุคลกรภายกรอบแบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย ที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 1
  1.2  บุคลากรภายนอกให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการต่อมหาวิทยาลัย
 1. สำนักวิทยบริการดำเนินตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ แยกออกเป็น 2 กรณี
  2.1  ห้องไม่พร้อมให้บริการ (แจ้งต่อผู้ใช้บริการ)
  2.2  ห้องพร้อมให้บริการ ทำการกำหนดเจ้าหน้าที่เทคนิคและแม่บ้านประจำห้องในการดูแล
 1. นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ แยกเป็น 2 กรณี
  3.1 ไม่อนุมัติ  แจ้งต่อผู้ขอใช้บริการ
  3.3 อนุมัติ  แจ้งต่อผู้ขอใช้บริการและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง