ความเป็นมาของ

“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดิมชื่อ หอสมุดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เมื่อ พ.ศ. 2514 โดยหอสมุดครั้งแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 1) มีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด

 

ปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารหอสมุดที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น เป็นอาคารเฉพาะหอสมุด ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

 

ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์”

 

ปี พ.ศ.2538 หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ได้ปรับฐานะการบริหารเป็น “สำนักวิทยบริการ”

 

ปี.พ.ศ. 2540-2541 ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 35,520,000 บาท สร้างอาคารสำนักวิทยบริการหลังใหม่ ลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,629 ตารางเมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2540 ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2542 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดสถาบันราชภัฏทั้ง 35 แห่ง ว่า “อาคารบรรณราชนครินทร์” จึงเป็นชื่อของอาคารหลังนี้มาจนกระทั่งปัจจุบัน

 

ในปี พ.ศ.2540 ปีเดียวกันกับการสร้าง อาคารบรรณราชนครินทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้เริ่มวางระบบ และเปิดให้บริการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยในระยะแรกเปิดให้บริการเฉพาะคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้นจึงมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ NECTECใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อ 128 Kbps. ผ่านการสื่อสาร แห่งประเทศไทย

 

ปี พ.ศ. 2542-2547 สำนักวิทยบริการเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2542 โดยเปิดให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนได้พัฒนาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำโปรแกรมระบบห้องสมุด อัตโนมัติ VTLS (Virginia Teach Library System) เป็นซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูป พัฒนาเพื่อการใช้งาน กับระบบห้องสมุด Virginia Polytechnic Institute and State University หรือ Virginia Teach Library System มีการบูรณาการโมดูลพื้นฐานสำหรับห้องสมุด VTLS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ชุดองค์ประกอบ (Modules) ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 4 Module ดังนี้ดังนี้

  1. งานค้นคืนสารสนเทศ OPAC Module (Online Publie Access Catalog)
  2. งานค้นคืนสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์ (Web Gateway Module)
  3. งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการสารสนเทศ (Cataloging Module)
  4. งานยืมคืนสารสนเทศ (Circulation Module)

ปี พ.ศ. 2542-2547 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบสายสัญญาณใหม่ จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นของบริษัท UIHซึ่งเป็นการส่งข้อมูลผ่าน Modem ระบบ digital ในความเร็ว 128 Kbps. โดยเชื่อมต่อกับ UniNetด้วยความเร็ว 2 Mbps.เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (ในขณะนั้น) มีการวางระบบสาย สัญญาณไว้หลายระบบ เช่น การเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ใช้สายนำสัญญาณชนิด Fiber Opticแบบ Multimodeโดยมี node ในการกระจายออกเป็นจำนวน 9 nodeแบ่งเป็นความเร็ว 10 Mbps. จำนวน๗ nodeและ 100 Mbps. จำนวน 2 node เพื่อรองรับความต้องการในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายภายในอย่างรวดเร็ว

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ และ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากการเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำให้โครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยน ใหม่ โดยกำหนดให้มี “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”ประกอบด้วยหน่วยงาน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ แต่มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแล 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และศูนย์งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

ปี พ.ศ.2548-2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง ประกอบด้วยศูนย์ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการดำเนินการพัฒนาตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ศูนย์วิทยบริการดำเนินการโครงการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) และได้ Migration ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก VTLS Classic เป็น Vittua ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ดำเนินการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) จำนวน 14 ระบบ จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และขยายเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัย และสำหรับศูนย์เทคโนโลยี การศึกษาได้จัดทำเคเบิลทีวีบริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 จุด และจัดทำ DVD บริการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น DVD ตำนานแสงสีเสียงเมืองบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการก่อสร้างอาคาร “นวัตปัญญา” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นอาคารเอกเทศ 7 ชั้น สำหรับเป็นศูนย์ภาษา และศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต

ภาพด้านหน้าอาคารนวัตปัญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บริเวณภายในอาคารนวัตปัญญา ชั้น  1

ภาพบริเวณภายในอาคารนวัตปัญญา ชั้น  1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพบริเวณด้านหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพบริเวณอาคารนวัตปัญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์