ลำดับที่ชื่อ (ภาษาไทย)สกุล (ภาษาไทย)สังกัดurl
1ชนิสราไกรสีห์คณะครุศาสตร์http://my.bru.ac.th/chanitsara
2ธิติปัญญาอินทร์คณะครุศาสตร์http://my.bru.ac.th/thiti
3วรวัฒน์พรหมเด่นคณะครุศาสตร์http://my.bru.ac.th/worrawat
4สุทิศาโขงรัมคณะครุศาสตร์http://my.bru.ac.th/suthisa
5สาธิตาจอกโครกกรวดคณะครุศาสตร์http://my.bru.ac.th/sathita
6วราวุฒิจอสูงเนินคณะวิทยาศาสตร์http://my.bru.ac.th/warawut
7ณัฐพลวงษ์รัมย์คณะวิทยาศาสตร์http://my.bru.ac.th/nattapon
8สุภาพรมะรังษีคณะวิทยาศาสตร์http://my.bru.ac.th/supaporn
9ชนัดดารัตนาคณะวิทยาศาสตร์http://my.bru.ac.th/chanatda
10อัจฉราหลาวทองคณะวิทยาการจัดการhttp://my.bru.ac.th/atchara
11นครินทร์บุญระวังคณะวิทยาการจัดการhttp://my.bru.ac.th/nackarin
12ปิติพัฒน์นิตยกมลพันธุ์คณะวิทยาการจัดการhttp://my.bru.ac.th/pitipat
13รังสิมาสว่างทัพคณะวิทยาการจัดการhttp://my.bru.ac.th/rangsima
14วณิชาแผลงรักษาคณะวิทยาการจัดการhttp://my.bru.ac.th/wanicha
15ปรีชาปาโนรัมย์คณะวิทยาการจัดการhttp://my.bru.ac.th/preecha
16กุลกันยาศรีสุขคณะวิทยาการจัดการhttp://my.bru.ac.th/kulagenya
17เฉลิมเกียรติเย็นเพชรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์http://my.bru.ac.th/chaleomkiet
18วริษฐารัตนวโรภาสคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์http://my.bru.ac.th/waridtha
19สำราญธุระตาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์http://my.bru.ac.th/samran
20พุทธชาดลิ้มศิริเรืองไรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์http://my.bru.ac.th/puttachart
21สุชลชาติเกตุชิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมhttp://my.bru.ac.th/suchonchat
22สนิทพาราษฎร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมhttp://my.bru.ac.th/sanit
23เลิศภูมิจันทรเพ็ญกุลคณะเทคโนโลยีการเกษตรhttp://my.bru.ac.th/lertpoom
24อนลสวนประดิษฐ์คณะครุศาสตร์http://anon.bru.ac.th