ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันทราบสัมฤทธิผลในการดำเนินงานของตนเอง ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงสำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานในปีต่อไป

โดยในปีนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้รับผลการประเมินคุณภาพ (คะแนน 4.97 จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ในะดับดีมาก