ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

โครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล (กิจกรรมที่ 2 อบรมและทดสอบทักษะในหลักสูตร Application Essentials ในมาตรฐานสากล ICDL)

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล เพื่ออบรมและพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นในหลักสูตร Application Essentials และหลักสูตร Computer & Online Essentials และเข้าทดสอบในหลักสูตร Application Essentials
ในมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL (International Computer Driving License) โดยจัดอบรมและสอบทักษะในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษาอย่างเป็นมาตรฐาน
  • เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
  • เพื่อเตรียมความพร้อมด้านไอทีให้กับนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ เนื่องจากใบประกาศนียบัตรวิชาชีพพื้นฐาน จะเป็นสิ่งยืนยันความสามารถในการใช้งานโปรแกรมอย่างเป็นมาตรฐาน
  • เพื่อยกระดับสถาบันการศึกษา ให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

โครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล มีเป้าหมายคือ ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่สากลและกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 765 คน และเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์