ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศสำหรับนักศึกษาปีที่ 3

ระหว่างวันที่ 28 -30 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ ในหัวข้อ การพัฒนาเทคนิคการใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  โดยเนื้อหาประกอบด้วย

Digital Literacy Baseline  สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ทันต่อการปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมดิจิตัลและสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในการใช้งานเทคโนโลยีได้

เทคนิคการใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพื่อการวิจัย เน้นการใช้งาน ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ เวิร์ด ในการเรียนรู้เทคนิคจัดรูปแบบเอกสาร การอ้างอิงเอกสารเพื่อเพิ่มความสะดวกและอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำเอกสารเพื่อการวิจัย

ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาสอบผ่านแบบทดสอบหลังการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมทั้งเกิดทักษะที่ติดตัวจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวในยุคดิจิทัลให้เหมาะสมกับการเรียนอุดมศึกษา