ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับช่วยสนับสนุนการบริหารการสอน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการอบรมเชิงปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา

วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารการสอน ของคณะ  อีกทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจดังกล่าวสามารถปรับใช้กับคณะวิชาทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยได้