ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสอการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารทรัยากรองค์กร (ERP)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสอการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารทรัยากรองค์กร (ERP) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทดลองใช้งานโปรแกรมบางส่วน เพื่อเตรียมส่งมอบงานงวดที่ 2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 บริษัท นากาอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสอนการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)  เนื่องจากได้พัฒนาระบบตามข้อกำหนดบางส่วนเสร็จแล้ว จึงพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทดลองใช้งานโปรแกรมบางส่วน ได้ดูขั้นตอนการทำงาน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของระบบ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้กับหน่วยงาน กองนโยบายและแผน กองคลัง งานพัสดุกลาง ตัวแทน คณะ สำนักฯ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนกรรมการตรวจรับ