ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ : การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy (DL) เพื่อให้นักศึกษาศึกษารู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประมาณ 3,000 คน วิทยากรในการบรรยายได้รับเกียรติ จากอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยากศาสตร์ และบุคลากรประจำศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

1) เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษาอย่างเป็นมาตรฐาน 2) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

3) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านไอทีให้กับนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ เนื่องจากใบประกาศนียบัตรวิชาชีพพื้นฐาน จะเป็นสิ่งยืนยันความสามารถในการใช้งานโปรแกรมอย่างเป็นมาตรฐาน

5) เพื่อยกระดับสถาบันการศึกษา ให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

โดยหัวข้อการอบรม Digital Literacy ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. สิทธิและความรับผิดชอบ
  2. การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
  3. การสื่อสารยุคดิจิทัล
  4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
  5. ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
  6. แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
  7. สุขภาพดียุคดิจิทัล
  8. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
  9. กฎหมายดิจิทัล

หลังจากการเข้าอบรมแล้วนักศึกษาต้องดำเนินการสอบตามปฏิทินที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด โดยกำหนดเกณฑ์ในการสอบผ่าน คือ 60%