ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

โครงการการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม พ.ศ.2564 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล แสนคำ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการอบรมพร้อมด้วย ดร.ชาติวุฒิ  ธนาจิรันธร รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์ วราวุธ จอสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเปิดงาน

การจัดโครงการดังกล่าวนั้นเพื่อติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานและเพื่ออบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สามารถพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อการอบรมเน้นให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถดูแลคุณภาพของเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือจาก Google ประกอบด้วย Google Search Console และ Google Insights for Search รวมถึงเทคนิคต่างๆในการจัดการไฟล์และสื่อภายในเว็บไซต์

หลังจากการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้ทราบความสำคัญ ประโยชน์ของเครื่องมือ พร้อมทั้งการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ภายใต้การดูแล อีกทั้งยังพัฒนาเว็บไซต์ที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์สากลและมีเนื้อหาครบถ้วนตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ