ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

ผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2564

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดให้มีการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17  พฤษภาคม  2564 นั้น  บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำผลการประกวดเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดดังต่อไปนี้

หน่วยงานระดับสาขา

อันดับที่ 1 – 2

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
 • รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  คณะครุศาสตร์

รางวัลสำหรับ Personal Website (คณาจารย์)

อันดับที่ 1 – 3

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์ (คณะวิทยาการจัดการ)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1    ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท
  อาจารย์พุทธชาด   ลิ้มศิริเรืองไร (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2    ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท
  อาจารย์ชนิตา  บุตรรัตนะ (คณะครุศาสตร์)

 

รางวัลสำหรับ Personal Website (บุคลากรมหาวิทยาลัย)

อันดับที่ 1 – 3

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท
  นางสาวนาฏนลิน  บุญโชติวิวัฒน์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1    ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท
  นางสาวพรพรรณ  แสงแก้ว (คณะวิทยาการจัดการ)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2    ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท
  นางกรรณิการ์  ภาพันธ์ (สำนักงานต่างประเทศ)

 

 

เอกสารแนบ