ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลด้วย Dspace และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Google Scholar

27-28 มีนาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลด้วย Dspace และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Google Scholar”

ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคลังข้อมูลวิชาการBRU ที่จัดทำขึ้นจาก Dspace ที่มีความประสงค์เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่ องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

และการจัดทำ Profile ใน Google Scholar ซึ่งเป็นเสมือนเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการบนโลกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสืบค้นและอ้างอิงผลงานได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้ผลงานวิชาการซึ่งเดิมทีจะมีการนำเสนอผ่านเวทีประชุมวิชาการหรือเป็นรูปเล่มเผยแพร่นำเสนอในวงจำกัด ถูกขยายขอบเขตการนำเสนอออกสู่วงกว้างมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งผลการอ้างอิงผลงานวิชาการผ่าน Google Scholar เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นคะแนนในการจัดอันดับ E-Universities Webometrics ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยท่านสามารถเข้าใช้งานคลังข้อมูลวิชาการ BRU ได้ที่ http://dspace.bru.ac.th/xmlui/
และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน คลังข้อมูลวิชาการ BRU และ Google Scholar ได้ที่ http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1401

ภาพกิจกรรม