ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ อาคารนวัตปัญญา นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ร่วมประชุม โดยเชิญ อ.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , ผศ.ชนินทร์ มหัทธนชัย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย ทบทวนยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มทางเทคโ,ยีสารสนเทศในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา” และการแบ่งกลุ่มระดมสมอง “การจัดการด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”