ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

การจัดการระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีแผนงานในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกประเภทให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกันไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานสายผู้สอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนการสอนอีกด้วย

จากความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงภายใต้อิทธิพลของกระแส โลกาภิวัตน์ในปัจจุบันได้มีส่วนสำคัญทำให้องค์การหลายแห่งทั้งในส่วนภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหารงานเพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวการณ์ดังกล่าวได้โดยการนำเอาเทคนิคหรือเครื่องมือทางการบริหารจัดการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการปฏิบัติที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ พร้อมไปกับการหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่อยู่ในองค์การมากขึ้นโดยลำดับ เพื่อพัฒนาองค์การไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัด “ประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย”ขึ้น  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีรูปแบบ เนื้อหาข้อมูล และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความน่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีรูปแบบ เนื้อหาข้อมูล และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความน่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพื่อเป็นการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนด้วย
 • นวัตกรรม
 • บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มมากขึ้น
 • บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีกระบวนการในการทำงานลดลง

 

เวลาดำเนินกิจกรรม

11 เมษายน 2565 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องเกณฑ์การแข่งขัน ระยะเวลาการแข่งขัน
11 เมษายน 2565 : การกำหนดเกณฑ์การการแข่งขัน
18 เมษายน 2565 : การประกาศเกณฑ์การแข่งขันและระยะเวลาในการแข่งขันให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
18 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2565 : หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์
26 พฤษภาคม 2565 : การประชุมเพื่อสรุปผลการแข่งขัน
27 พฤษภาคม 2565 : การประกาศผลการแข่งขัน

รายการประกวด

1. รางวัล ระดับสาขา

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

2. รางวัล ระดับคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

3. รางวัล ระดับ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

4. ค่าเงินรางวัลสำหรับ Personal Website (คณาจารย์)

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

5. ค่าเงินรางวัลสำหรับ Personal Website (บุคลากรมหาวิทยาลัย)

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล