ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้บน BRU MOOC

เมื่อวันที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้บน BRU MOOC  ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์สามารถสร้างเนื้อหา  การเรียนรู้แบบการเรียนทางไกลสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้