ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการตรวจสอบพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์  อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง  อาจารย์สุภาพร มะรังษี  คณะกรรมการตรวจพัสดุ ณ ห้องประชุมวินิตปัญญา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ประกอบไปด้วย พัสดุสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ซึ่งตัวแทนผู้รับผิดชอบเข้ารับฝังคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุในครั้งนี้