ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัด ลำดับมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีรูปแบบ เนื้อหาข้อมูล และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความน่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัย

โดยเกณฑ์ในการประกวดอ้างอิงตัวชี้วัดหลัก จาก Webometrics Ranking Presence คือ

  1. จำนวนเว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนหลักของมหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือ google search console
  2. Visibility (impact) คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือ google search console
  3. Openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar ซึ่งอ้างอิงจากระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU

จากเกณฑ์การประกวดดังกล่าวมีผู้ชนะการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยดังนี้

 

รางวัล ระดับสาขา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จำนวน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูแลโดย นายธนกฤต ทะนวนรัมย์ รางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ดูแลโดย อาจารย์ ดร.อนล สวนประดิษฐ์ รางวัล 2,000 บาท

ระดับคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ ดูแลโดย นางสาวพรพรรณ แสงแก้ว รางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ กองนโยบายและแผน ดูแลโดย นายวริทธิ์ ทรัพย์เวชการกิจ รางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศสำดับที่ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ดูแลโดย นายลาภกร วัฒนสุข รางวัล 1,000 บาท

 

รางวัลสำหรับ Personal Website (คณาจารย์)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร รางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 อาจารย์รังสิมา สว่างทัพ รางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศสำดับที่ 2 อาจารย์ ดร.อมรเทพ วันดี รางวัล 1,000

 

รางวัลสำหรับ Personal Website (บุคลากรมหาวิทยาลัย)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรพรรณ แสงแก้ว รางวัล 3,000 บาท

รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง รางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศสำดับที่ 2 ได้แก่นางสาวนาฏนลิน บุญโชติวิวัฒน์ รางวัล 1,000 บาท