ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อยกระดับความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าทำวิทยานิพนธ์และทำวิจัย  นอกจากนั้นเมื่อจบการศึกษาแล้ว  นักศึกษายังสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการทำงานได้อีกด้วย  เนื่องจากการทำงานเป็นสังคมของการแข่งขันจึงต้องอาศัยฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้การทดสอบทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษานี้  จะดำเนินการโดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

สำหรับเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการสอบครั้งนี้คือพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows, การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel, การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint และอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

 1. วัตถุประสงค์
  1.1.เพื่อฝึกฝนทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
  1.2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการฝึกฝนทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  1.3.เพื่อออกใบเกียรติบัตรการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบ
  1.4.เพื่อจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
 2. สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 1. ระยะเวลา วันที่ 3-4 ,11, 17-18 พฤศจิกายน 2561
 1. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 3,123 คน
 2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  5.1 นักศึกษามีทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนเพิ่มขึ้น
  5.2 นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าทำวิทยานิพนธ์และทำวิจัยได้
  5.3 นักศึกษาสามารถนำทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ไปใช้ในการทำงานได้

กำหนดการจัดอบรมและสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กลุ่มที่วันเวลานักศึกษา คณะ (สาขาวิชา)
13 พ.ย. 256109.00 – 12.00คณะครุศาสตร์(การศึกษาปฐมวัย + คณิตศาสตร์+ ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) + ดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีไทย) + เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา + นาฏศิลป์ + พลศึกษา)
23 พ.ย. 256113.00 – 16.00 น.คณะครุศาสตร์(ฟิสิกส์ + ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + วิทยาศาสตร์ทั่วไป + ศิลปศึกษา+ สังคมศึกษา)
34 พ.ย. 256109.00 – 12.00 น.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง + เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม+ เทคโนโลยีเซรามิกส์ + เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า + เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม+ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม+ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร)
44 พ.ย. 256113.00 – 16.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(การพัฒนาสังคม + คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ+ ภาษาอังกฤษ + ภาษาอังกฤษธุรกิจ + ดนตรี + นิติศาสตร์)
511 พ.ย. 256109.00 – 12.00 น.คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด + บัญชี + เศรษฐศาสตร์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ))
611 พ.ย. 256113.00 – 16.00 น.คณะวิทยาการจัดการ (การสื่อสารมวลชน + เศรษฐศาสตร์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)
คณะวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์+ ชีววิทยา + คณิตศาสตร์+ วิทยาศาสตร์การกีฬา)
717 พ.ย. 256109.00 – 12.00 น.คณะวิทยาศาสตร์(เคมี + เทคโนโลยีสารสนเทศ(กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) + เทคโนโลยีสารสนเทศ(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) + สาธารณสุขชุมชน + เทคโนโลยีสารสนเทศ(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) + วิทยาศาสตร์สิ่งทอ + ภูมิสารสนเทศ + วิทยาการคอมพิวเตอร์
817 พ.ย. 256113.00 – 16.00 น.คณะเทคโนโลยีการเกษตร(เกษตรศาสตร์+ ประมง + สัตวศาสตร์)
คณะวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์การอาหาร + วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม + สถิติประยุกต์)
918 พ.ย. 256109.00 – 12.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ + ภาษาไทย+ รัฐประศาสนศาสตร์)
คณะวิทยาการจัดการ (การเงินและการธนาคาร)
1018 พ.ย. 256113.00 – 16.00 น.คณะวิทยาการจัดการ (การจัดการ + การท่องเที่ยวและการโรงแรม+ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ + การบริหารทรัพยากรมนุษย์)