ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ด้วยโปรแกรม Moodle วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561

ลงทะเบียนที่นี่