ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

การอบเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 10 เมษายน 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนสู่การเตรียมความพร้อมขอนับเป็นภาระงานในการทำงานของแต่ละรอบปีการประเมิน สำหรับอาจารย์และบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเว็บไซต์ส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำจัดเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์ ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ผ่าน Website ได้ พร้อมทั้งยกระดับและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงเตรียมพร้อมขอนับเป็นภาระงานในการทำงานของแต่ละรอบปีการประเมิน

อาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ส่วนบุคคล ลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/webpersonals
และศึกษาได้จากคู่มือ http://arit.bru.ac.th/manual-service/

ภาพกิจกรรม