ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( BRU MAIL )

@bru.ac.th สามารถใช้งานอะไรได้บ้าง 

การรับส่งข้อมูล (Google Mail)
การค้นหาข้อมูล (Google Search)
✓ การค้นหาตำแหน่ง (Google Map )
✓ การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว (Google Site)
การสร้างและเก็บเอกสาร (Google Doc & Drive)
✓ การเรียนการสอนออนไลน์ (Google Classroom)

ข้อกำหนดการใช้งาน

  • เจ้าของบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในบัญชีของตนเอง ต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้บัญชี และมีหน้าที่ต้องรักษารหัสผ่านเป็นความลับเฉพาะตน รวมทั้งระมัดระวังมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้บัญชีของตน มิฉะนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำอื่นใดจากการใช้งานภายใต้บัญชีของตนเอง
  • ผู้ใช้ต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำอย่างน้อยทุก 180 วัน
  • การใช้บัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบอีเมล์สำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนในการใช้อีเมลล์ครั้งแรก

1.ค้นหา E-Mail (สำหรับ นศ.ปี 2-5) ค้นหาได้ที่หน้าเว็บไซต์  http://202.29.14.20/gafeuser/ และ (สำหรับ นศ.ปี 1) ที่หน้าเว็บไซต์  http://s60.bru.ac.th  ใช้รหัสนักศึกษา และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการค้นหส  *ในกรณีที่ค้นหาไม่พบให้ทำการลงทะเบียน และติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
2.เมื่อได้รับ Email แล้ว สามารถนำไปเข้าสู่ระบบได้ที่ https://www.google.com

Username : (ปี 2-5) ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสุกลสามตัวแรก@bru.ac.th , (ปี 1) รหัสนักศึกษา@bru.ac.th
Password  : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

หลังจากเข้าสู่ระบบได้ระบบแจ้งให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เราใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปหลังจากนั้นจะสามารถใช้ E-Mail และของ Google ได้ทั้งหมด

คำแนะนำ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/a/bru.ac.th/portal/ หากพบปัญหาในการใช้งานอีเมล์ติดต่อได้ที่ คุณพีคอน หมายสุข  และคุณยุทธนา อาจทวีกุล เบอร์โทรศัพท์ภาย 044-611221 ต่อ 7909 หรือแจ้งปัญหาออนไลน์ peakon.ms@bru.ac.th , yoottana.ar@bru.ac.th

ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากร

ขั้นตอนในการใช้อีเมลล์ครั้งแรก

1.ค้นหา E-Mail ที่หน้าเว็บไซต์ cc.bru.ac.th/mailstaff โดยใช้ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  *ในกรณีที่ค้นหาไม่พบให้ทำการลงทะเบียน และติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
2.เมื่อได้รับ Email แล้ว สามารถนำไปใช้เพื่อเข้าสู่ระบบได้ที่ https://www.google.com

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสุกลสองตัวแรก@bru.ac.th

Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

หลังจากเข้าสู่ระบบได้ระบบจะแจ้งให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปหลังจากนั้นจะสามารถใช้ E-Mail และของ Google ได้ทั้งหมด

คำแนะนำ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/a/bru.ac.th/portal/ หากพบปัญหาในการใช้งานอีเมล์ติดต่อได้ที่ คุณพีคอน หมายสุข  และคุณยุทธนา อาจทวีกุล ติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่อาคารนวัตปัญญา ชั้น  4  ห้องคณะกรมมการระบบสารสนเทศ โทรหมายเลขภายใน ( IP-PHONE ) 7909 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 044-611221 ต่อ 7909 หรือแจ้งปัญหาออนไลน์ peakon.ms@bru.ac.th , yoottana.ar@bru.ac.th