ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าทำวิทยานิพนธ์และวิจัย

สำหรับเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปละเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ภาพกิจกรรม