ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2560

ตารางอบรม รุ่นที่ 2

 

กลุ่ม
วันที่เวลาคณะ (สาขาวิชา)
1
11 ก.ค.9.00 - 10.30คณะวิทยาการจัดการ
การสื่อสารมวลชน
บัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
11 ก.ค.13.00 - 14.30คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์
การจัดการ
3
12 ก.ค.9.00 - 10.30คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4
12 ก.ค.13.00 - 14.30คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
สาธารณสุขชุมชน
5
13 ก.ค.9.00 - 10.30คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สถิติประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
6
13 ก.ค.13.00 - 14.30คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์
ประมง

 

ตารางอบรม รุ่นที่ 1

 

กลุ่ม
วันที่เวลาคณะ (สาขาวิชา)
7
17 ก.ค.9.00 - 10.30คณะครุศาสตร์
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)
ภาษาไทย
นาฏศิลป์
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)
8
17 ก.ค.13.00 - 14.30คณะครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
พลศึกษา
9
18 ก.ค.9.00 - 10.30คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ดนตรี
นิติศาสตร์
10
18 ก.ค.13.00 - 14.30คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปกรรมดิจิทัล
การพัฒนาสังคม
ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
11
19 ก.ค.9.00 - 10.30คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
12
19 ก.ค.13.00 - 14.30คณะเทคโนอุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีเซรามิกส์