ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ด้านทิศตะวันตกในอาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นห้องประชุมสำหรับจัดการประชุม การแสดง

ตารางการใช้ห้องประชุม

{{ filters.options.label_toggle }}
{{filter.title}}

{{options.title}}