ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดการถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและถ่ายภาพเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567  เพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและวางแผนการจัดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นเพิ่มพูนทักษะมาตรฐานการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  จึงจำเป็นต้องมีการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ และเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การใช้ระบบบริการการศึกษา และการให้งานระบบ e-learning รวมถึง Google Application ต่าง ๆ โดยในปีการศึกษาที่ 2567 มหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนนักศึกษาปี 1 ทั้งสิ้น 2484 คน

นอกจากกิจกรรมจะมีการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว นักศึกษาต้องเข้ารับการถ่ายภาพเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้ บัตรนักศึกษาจะเป็นแบบ ATM ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย ทางธนาคารกรุงไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางการศึกษาโดยใช้ชื่อว่า BRU APP ที่จะผูกโยงเข้ากับบัญชีของบัตรนักศึกษานี้ในอนาคต