ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารสำนักฯ อบรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมและให้นโยบายเกี่ยวกับแนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับคณะ สำนักและสถาบัน เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนกว่า 130 คน การอบรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น
และเพื่อบูรณาการจัดทำเป็นแผนประจำปีของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมของการอบรมเป็นการแบ่งกลุ่ม Focus Group แยกตามคณะ สำนัก และสถาบัน เพื่อทบทวนและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570