ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดให้มีการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 นั้น  บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำผล        การประกวดเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลดังต่อไปนี้

หน่วยงานระดับสาขา

รางวัลชนะเลิศ  : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาจารย์ ดร. สากล พรหมสถิตย์ )

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชนม์  สังข์ศักดา)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ชลัท  รังสิมาเทวัญ)
รองชนะเลิศ อันดับ 3 : สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ปาโมกข์)

 

หน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง

รางวัลชนะเลิศ  : กองการบริหารงานบุคคล (นายพีสส์  ทิพยกานนท์)

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : กองนโยบายและแผน (นายวริทธิ์  ทรัพย์เวชการกิจ)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (นางรัตนา  อาจทวีกุล)

 

หน่วยงานระดับคณะ

รางวัลชนะเลิศ  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นายสุรพงค์ กันถัด)

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นางสาวขวัญ สมยินดี )
รองชนะเลิศ อันดับ 2 : คณะครุศาสตร์ (นายลาภกร วัฒนสุข )

 

รางวัลสำหรับ Personal Website (คณาจารย์)

รางวัลชนะเลิศ  : อาจารย์กนิษฐา จอดนอก (คณะพยาบาลศาสตร์)

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัชช์ จันทร์งาม (คณะครุศาสตร์)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 : อาจารย์ชนัดดา รัตนา(คณะวิทยาศาสตร์)

 

รางวัลสำหรับ Personal Website (บุคลากรมหาวิทยาลัย)

รางวัลชนะเลิศ  : นายคชาธร วงศ์นิมิตร (งานอนุรักษ์พลังงาน)

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : นางสาวนาฏนลิน บุญโชติวิวัฒน์ (ศูนย์วิทยบริการ)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 : นางสาวพรพรรณ แสงแก้ว(คณะวิทยาการจัดการ)

 

*** เอกสารประกาศ ***