ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี 2567

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวนกว่า 300 คน ลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มราชสักการะและกล่าวคำถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายชัยมงคล ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยกิจกรรมในพิธีประกอบไปด้วย การลงนามถวายพระพร การวางพานพุ่มราชสักการะโดยตัวแทนจากแต่ละหน่วยงาน พิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การบรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และการแสดงรำถวายพระพร จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์