ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมและสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท ARIT และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ได้จัดการอบรมและสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 33 คน และมีผู้ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็น 100%