ปรัชญา (Philosophy)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเรียนรู้บนออนไลน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เชื่อมโยงเครือข่ายท้องถิ่นให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
  2. บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
  3. บูรณาการเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารให้สามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง
  4. จัดหาและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้างานวิจัยและ การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์