อบรม IT นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 (วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร)

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

อบรม IT นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 (วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร)

11 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม

Shares
กลุ่ม
วันที่เวลาคณะ (สาขาวิชา)
1
11 ก.ค.9.00 - 10.30คณะวิทยาการจัดการ
การสื่อสารมวลชน
บัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
11 ก.ค.13.00 - 14.30คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์
การจัดการ
3
12 ก.ค.9.00 - 10.30คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4
12 ก.ค.13.00 - 14.30คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
สาธารณสุขชุมชน
5
13 ก.ค.9.00 - 10.30คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สถิติประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
6
13 ก.ค.13.00 - 14.30คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์
ประมง

Details

Start:
11 กรกฎาคม
End:
13 กรกฎาคม