ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา...