ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดให้มีการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ลงวันที่  26  เมษายน  2565 นั้น  บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำผลการประกวดเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดดังต่อไปนี้

**หน่วยงานระดับสาขา**

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล  3,000 บาท
นายธนกฤต  ทะนวนรัมย์ |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล 2,000 บาท
อาจารย์สากล  พรหมสถิตย์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท
อาจารย์ ดร.สุกัญญา  ทองขัน | สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์

**หน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง**

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล  2,500 บาท
นายสุพิศ  กองชัย | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล  1,500 บาท
อาจารย์ ดร.โยธิน  จ่าแท่นทะรังค์ | กองการพัฒนานักศึกษา

**หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน**

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล  2,500 บาท
นายสุรพงค์  กันถัด | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล  ๑,๕๐๐ บาท
อาจารย์อัครเดช  ดีอ้อม | คณะพยาบาลศาสตร์

**รางวัลสำหรับ Personal Website (คณาจารย์)**

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล  2,500  บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัชช์  จันทร์งาม | คณะครุศาสตร์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล  1,500 บาท
อาจารย์ชนัดดา  รัตนา | คณะวิทยาศาสตร์

**รางวัลสำหรับ Personal Website (บุคลากรมหาวิทยาลัย)**

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล  2,500 บาท 
นายคชาธร  วงศ์นิมิตร | งานอนุรักษ์พลังงาน

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล  1,500 บาท
นางสาวนาฏนลิน  บุญโชติวิวัฒน์ | ศูนย์วิทยบริการ

 

ทั้งนี้  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญหน่วยงานที่ได้รับรางวัล  มารับรางวัลในวันที่ 6  มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารนวัตปัญญา  ถ้าไม่มารับรางวัลถือว่าสละสิทธิ์

ไฟล์ประกาศ