ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จับมือ ICDL THAILAND จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและจัดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภับุรีรัมย์ นำโดย ดร.ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ด้วยการจัดหลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในการวัดผลในหัวข้อหลักสูตรอบรม “ทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและการสอบรับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL”

สำหรับโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการจัดโครงการ ทั้งนี้ หลักสูตรที่อบรม อาทิ Computer & Online Essentials, Application Essentials,Online Collaboration, ICT in Education, ICT in Education ทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางสำหรับบุคลากรทางการศึกษา, แหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดสรรคณาจารย์ประจำหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เกี่ยวกับการคุมสอบ ICDL / อบรมผู้คุมสอบ ICDL เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 และวันที่ 21 , 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

เกี่ยวกับ ICDL

ICDL Standard คือ มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก วุฒิบัตร ICDL จัดเป็นอันดับ 1 ของวุฒิบัตรด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประเทศต่างๆ ในยุโรปและนานาประเทศ จัดให้ ICDL อยู่ในกรอบ National Qualification Framework ด้าน ICT สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากวีดีโอแนะนำ  https://youtu.be/NwNzuA7gt5c