ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการทำงานของระบบพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

วันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการทำงานของระบบ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร หรือระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์วิชชา ภัทรนิธิคุณากร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน พัสดุและกองคลัง ดร.ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป้าประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการทำงานของระบบพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ด้านงบประมาณบัญชี การเงิน การภาษี ตรวจจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ระบบเงินเดือน และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง