ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการประชุมการจัดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสนามสอบ ประจำปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการการสอบ B-NET เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ จัดสอบB-NET ด้วยระบบดิจิทัล สําหรับสนามสอบในวันที่ 5 มกราคม 2565

B-NET หรือ Buddhism National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในรายวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมี สทศ หรือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ

วิทยากร โดยคุณพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ทำหน้าที่ชี้แจงโครงสร้างการบริหารการจัดสอบ Digital Testing บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ ขั้นตอนการทำงานในสนามสอบ การเตรียมสนามสอบการใช้งานเอกสารการจัดสอบและระบบบริหารการจัดสอบ รวมถึงแนวปฏิบัติในกรณีต่างๆ