ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามมาตรการใช้อาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

คณะทำงานดูแลอาคารนวัตปัญญา ประกอบด้วย นางสาวพิมฐานิพารัก จีนประโคน นางสาววิลาวัลย์ เทียมเลิศ นายสนทนา สัตตารัมย์ นางณัฐชยา ปรีชารัมย์ และนางสาวกรวรรณ จันทรภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการใช้อาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฟพร