ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์  ณ ห้องปฏิบัติการหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานและบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพดี คณาจารย์และนักศึกษาผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากคณะต่างๆ  จำนวน 40 คน วิทยากรอบรมโดย คุณยุทธนา อาจทวีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

  • ทบทวนการใช้งานและฟังก์ชันที่สำคัญ ๆ ใน Google Meet, Microsoft Team
  • ทบทวนฟังก์ชันที่สำคัญในการใช้งานระบบ LMS
  • การ Reset ห้องเรียนเดิมเพื่อใช้งานในภาคเรียนใหม่
  • การสร้าง Interactive Video เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จนจบเนื้อหา โดยป้องกันการกดข้ามหรือกดผ่านวิดีโอ
  • และผู้สอนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการดูเนื้อหาวิดีโอได้
    การเช็คชื่อนักศึกษาในระบบ LMS
  • เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ
  • การนำเข้าข้อสอบตัวเลือกอย่างง่าย (Aiken-Text)
  • การวิเคราะห์ข้อสอบเบื้องต้น