ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะกรรมการบริหารงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ นางสาวพิมฐานิพารัก  จีนประโคน  นางสาววิลาวัลย์ เทียมเลิศ  นายสนทนา สัตตารัมย์  นางสาวสุมนมาลย์  เอกา นางสาวกรวรรณ  จันทร์ภูมิ นางณัฐชยา ปรีชารัมย์ และนางสาวธัญญรัศม์ เครืองรัมย์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม หลังจากรับมอบนโยบายการทำงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์