ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมงานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวพิมฐานิพารัก  จีนประโคน  เข้าร่วมการประชุมงานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุม