ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งทีมบริหาร ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดร.ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งทีมบริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด  ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร ดร. เอกชัย ธีรภัคสิริ อาจารย์สัญชัย ครบอุดม และอาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน ร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ